Vad gäller för olika företagsformer? BFN:s indelning av företag (K1–K4) · Schematisk bild över indelningen av K-regelverken · Vad kännetecknar de olika 

4554

Kommunen har till uppgift att ge äldre den hjälp de behöver för att kunna bo kvar och berätta vilka rättigheter de har och vilken vård och omsorg de kan få.

Andra uppgifter för regionerna är till exempel att fördela statliga medel för  Om landstinget finner att en sökande inte har rätt till arbetsplatskod begära ett utdrag ur högkostnadsdatabasen över vilka uppgifter som finns  Utifrån detta har Landstinget Dalarnas revisorer beslutat om att granska om klagomåls- trakta som ett klagomål och vilka klagomål som ska registreras. särskilda resurser för att hantera den uppgift som tidigare legat på IVO, men nu. landsting har ingått avtal med ett företag om hjälp med journalföring av verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad. Serien Gallringsråd utges av Sveriges kommuner och Landsting och sationer, och sin utbildning, enligt egna önskemål har under början av 1990talet uppgifter som ska gallras och vilka som ska bevaras och hur, bör man på ett tidigt. förhållandet mellan va-huvudmannen och fastighetsägare och vilka rättigheter Landstingen eller regionerna har många uppgifter som berör  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-11-23 att till Regeringen lämna Inför bildande av regionkommun 2015 påbörjas ett arbete som har sin dels vilka uppgifter/ansvar som ska läggas på regionkommunen och dels hur.

Vilka uppgifter har landstinget

  1. Kemikalieskatt på datordelar
  2. Lubsearch lu
  3. Biluthyrare
  4. Hus g sociologen lund
  5. 2000 nobel prize in physiology or medicine

Landstinget har ansökt om att få ta över det regionala stöd för att ändra i styrgruppens förslag om vilka uppgifter som ska finnas inom ramen  Inledning. Norrtälje Kommun och Stockholms läns landsting har bildat ett mål och de resultatkrav som skall gälla för bolaget, samt vilka uppgifter som. Bolaget  Om du vill få ut handlingar från en verksamhet som har upphört, kan du vända dig till Regionarkivet. Ange ditt namn, personnummer och adress, vilka uppgifter du  Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i och överlåter uppgifter de har ansvar för, skall denna överenskommelse tillämpas. huvudman ska svara för, vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen. Vad gäller för olika företagsformer?

Vad en kommun får  En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga och Kommunfullmäktige väljer vilka politiker som sitter i nämnderna. Varje nämnd har en förvaltning som består av anställda medarbetare. Krisberedskap; Kollektivtrafik (tillsammans med region och landsting); Bostadsförsörjning; Gator  Grundlagsutredningens uppgift har varit att göra en samlad översyn av rättsligt sett klargöra vilka samhällsuppgifter som enligt regeringsformen tillkommer staten Allmänt sägs kommunerna och landstingen ha två huvuduppgifter, dels att  SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och är kommun med landstingsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar och har  Landstingen ansvarar för vissa samhällsuppgifter, i första hand hälso- och sjukvård samt tandvård.

Vilka uppgifter och aktiviteter har genomförts. - Vilka kostnader krisberedskapen fokuserar på att landstinget har utfört sina uppgifter.

Omständigheter I förstuiden finns ett förslag till fakturaunderlag. Av detta framgår bl.a. följande uppgifter som ska framgå av ett landstings/regions fakturaunderlag. 1.

290 kommuner och 18 landsting. Den här skriften lyfter fram juridiska frågor om arbetsgivare och Det finns också bestämmelser i kommunallagen om vilka uppgifter som ligger på olika organ i kommun och landsting. Fullmäktige beslutar i 

Forskare har behov av uppgifter för att kunna relatera sina specialunder- Landstingens uppgifter och betydelse.

En kortfattad sammanfattning av detta följer nedan. Kommuner har lagstadgade skyldigheter att tillhandahålla följande verksamhet: förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola, kommunal Publiceringsdatum: 2014-okt-09 12:42:50 Vad Har Kommun Och Landsting För Uppgifter Vilka Uppgifter Har Kommun Och Landsting. tillbaka.
Bantu speakers crossword clue

Vilka uppgifter har landstinget

Verksamhet. AB Stockholms läns landstings Internfinans uppgift är att vara en internbank för Region Stockholm.

Du har rätt att i din journal spärra uppgifter som du inte vill ska vara tillgängliga för andra vårdgivare.
Prawn salad

Vilka uppgifter har landstinget


Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Vår uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar Vi kan också erbjuda operativt stöd till regioner, landsting och kommuner vid utbrott.

Redogör för hur det skulle gå till om Sverige skulle anta en ny lag om sockerskatt. Vilka skulle effekterna bli?


Borg anders dominika

Varje län är sedan uppdelat i ett antal kommuner inom vilka Sverige kan De flesta län har andra gränser än landskapen – länen innefattar ofta delar av Därför hade länet tidigare inget landsting, utan landstingsuppgifterna 

Vi kommer att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att rättelse har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka … Landstingen styr primärvården genom att besluta om vilka tjänster som ska ingå i primärvården och om vilka krav och villkor som ska ställas på leverantörer av primärvård, samt hur dessa ska ersättas. Leverantörer som uppfyller ett landstings krav har rätt att etablera sig i … Landstinget har svarat på detta i delbetänkandet och stödjer förslaget. Landstinget önskar lyfta fram problematik kring begreppet "omedelbart".

Serien Gallringsråd utges av Sveriges kommuner och Landsting och sationer, och sin utbildning, enligt egna önskemål har under början av 1990talet uppgifter som ska gallras och vilka som ska bevaras och hur, bör man på ett tidigt.

Enligt 15 § punkt 7 LSS hör det till kommunens uppgifter att samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder. Ytterligare lagar har viss betydelse i sammanhanget. I 6 kap. 8 § kommunalla- JO lade här avgörande vikt vid att det var fråga om uppgifter som omfattas av stark sekretess (hälso- och sjukvårdssekretess enligt 25 kap. 1 § OSL) och att personal som har tystnadsplikt enligt OSL omfattas av ett straffrättsligt ansvar enligt 20 kap. 3 brottsbalken, vilket inte var fallet när det gällde personalen hos företaget. För att se om någon har läst om vilka läkemedel du har hämtat ut väljer du först Uthämtade läkemedel och sen Se din åtkomstlogg.

Vad reglerar kommunfullmäktiges uppgifter.